Protokoll nr 9/22

Petitklubben telefonsammanträde, 2022-10-04 kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Johan Pettersson (JP)
Bengt Olsson (BO)
Staffan Leijon (SL)
Ola Forsén (OF)
Christer Berntson (CB)

Meddelat förhinder

Joakim Svensson (JS)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg om medlemsavgifter 2023. Sistnämnda punkt behandlas under P.9.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

AU- beslut förelåg om att deltaga i STOKK:s arrangerade utställning tillsammans med BANK och SBHS. Beslutet godkändes varefter SL fick mandat att träffa avtal med BANK och SBHS och är ansvarig för arrangemanget m.m.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

SL informerad om följande skrivelser: Nya ägare, nya medlemmar, digitala årsmöte 2023, VU beslut Bil 1, SBAK:s medlemsavgift hur den skall hanteras i anledning av att SKK begärt information om våran 2023. Fråga har ställts till Håkan H.

CvB informerade om följande skrivelser: SKK:s inbjudan till digital genomgång av RAS  (tre styrelsemedlemmar har anmält sig) CvB har givit fullmakt till CS att hantera vårt medlemsregister, beroende på att vi har ett gemensamt medlemskap f.o.m. 2023.

 1. Ekonomi

Ekonomin är god, kassabehållning 133 436,31 kr.

 1. Utställningskommittén

Se ovan under AU-beslut

 1. Jaktkommittén

Det fördes diskussioner och information gavs om SM tävlingarna senare i oktober. Det beslöts att bjuda in sponsorerna till middagen som serveras kl. 19.00, varvid sponsorerna får presentera sig.

 1. Medlems och It- kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

Frågan om digitala årsmöten 2023 skall genomföras bordlades. SL fick i uppdrag att kontakta SBaK-CS för information och CB att kontakta andra klubbar m.fl. för erhållande av information.

SL erhöll i uppdrag att arbeta vidare med den prel. Utställningen i Märsta 3 september 2023. Se tidigare beslut 22-05-31 § 10.

 1. Nästa möte

3 november om vi får låna telefonen då, annars 1 november: SL kontaktar SBaK-NÖ

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.