Vid årsskiftet kommer olika medlemskap inom Svenska Bassetklubben (SBaK) att slås ihop till ett medlemskap. Det innebär att nästa faktura du får kommer att innehålla både ditt medlemskap i SBaK och i din rasklubb. Detta resulterar då i att nästa faktura har ett högre belopp än tidigare.

Medlemskategorierna är samma som tidigare men nu tecknas medlemskap istället via rasklubben.

För dig som idag är medlem i både SBaK och en rasklubb men som har olika månad då dina medlemskap ska förnyas kommer få en helt ny månad då dessa båda medlemskapen ska förnyas. Den månad då ditt nya dubbla medlemskap kommer att förnyas kommer istället ligga mitt emellan de två förnyelsdagar du tidigare haft.

För dig som enbart varit medlem i rasklubben eller i SBaK så kommer du ha samma månad då medlemskapet ska betalas men kommer fr.o.m. 2023 att bli en höjd avgift och rymma de två medlemskapen. Om rasuppgift saknas föreslås stödmedlem.

 

Årsavgift till PBGV-klubben 2023

Från och med 2023 utgår en gemensam avgift för medlemskap i PBGV-klubben och SBaK.

Det har beslutats om ”ett medlemskap, en avgift” vid årsmötena 2022. Man kan således inte välja att bara tillhöra rasklubb eller specialklubb, allt för att förenkla för medlemmarna vid utställningar, drevprov, viltspår m.m. Årsavgiften betalas f.o.m. 2023 till rasklubben som fördelar medlemsavgiften till SBaK.

Årsavgiften för medlem i PBGV-klubben är för 2023:

Medlem 425 kr fördelat enligt följande: PBGV 175kr, SBaK 250 kr.

Familjemedlem 130 kr fördelat enligt följande: PBGV 50 kr, SBaK 80 kr.

Hedersmedlem 250 kr fördelat enligt följande: PBGV 0 kr, SBaK 250 kr.

Valpköpare genom uppfödare 0:-