Avelsstrategi

För att komma tillrätta med de sjukdomar eller andra problem som förekommer inom rasen och där ärftlighet kan misstänkas, behövs information från uppfödare och hundägare för att man ska kunna påbörja en kartläggning av problemet, samt fastställande av arvsgången.

Vi i Sv. BGV-klubben arbetar med ständiga förbättringar och vill se möjligheter, inte hinder. Avelskommittén har genomgått SKK:s utbildning för avelsfunktionärer och kommer i enlighet med SKK:s policy att införa en rad förändringar.

Vi kommer inte längre att föreslå hanar till avel, det är AK:s tanke att tikägaren ska vara den som är aktiv i valet av hane, det är densamme som känner sin tik och vet om de flesta av hennes förtjänster och brister.

AK ser gärna att ni diskuterar ert hanhundsval med oss före parning, men valet och urvalet gör ni själv. Hos AK kan man få råd om avel och avelsarbete. Man kan diskutera avelsprinciper och också enskilda hundar. Man kan få reda på officiella uppgifter om olika hundar t.ex. avkommor, tävlingsresultat och sjukdomsdata, eller få vägledning för att själv kunna finna denna information i vår Rasdata eller på SKK:s hemsida. I övriga fall hänvisar AK till hundägaren, som enligt SKK:s grundregler alltid skall lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar. Man kan utifrån detta diskutera vad som kan vara lämpligt att göra i det enskilda fallet.

Planerar du att para din petit, erbjuder vi här en checklista om vad du behöver sätta dig in i:
  • Alla som använder tik/hane i avel ska vara väl förtrogna med Svenska kennelklubbens grundregler.
  • Läs igenom informationen om parning som finns på SKK:s hemsida. Du hittar informationen här.
  • Avla och arbeta i enlighet med RAS – Rasspecifik Avelsstrategi samt klubbens rasstandard.
  • Prata med din hunds uppfödare och be om information angående de styrkor och svagheter i stammen som det finns vetskap om. Enligt grundreglerna är det uppfödarens/hundägarens skyldighet att informera om detta.
  • När du hittat något som du tycker ser bra ut, kontakta hundägaren och be om information om de styrkor och svagheter som det finns vetskap om.
För  valpikon gäller att avelsdjuren vid parningstillfället:
  • skall ha minst Good, vid lägst 15 månader på officiell utställning
  • skall ha uppnått en ålder av två år
  • att båda föräldrarna bör ha minst ett tredje pris på drevprov
  • skall vara friska och sunda individer
  • att båda föräldrarna är POAG-testade

Vi vill göra er uppmärksamma på att vår hanhundslista inte är en täckhundslista/Avelslista.

Med på listan finns alla de hanar som fyllt 2 år, har lägst Good eller 2:a pris på utställning efter 15 månaders ålder och lägst ett 3:e pris på drevprov samt from 240101 även är POAG-testade. Listan är upprättad för att det ska vara lättare att hitta en meriterad hane.

Ansvaret för att utveckla den genetiska mångfalden ligger inte enbart på tikägarna, i sitt val av täckhund. Även hanhundsägaren bör tänka på vilka tikar och hur många tikar som ska nyttja hanen.