Stadgar

Antagna av SKKs centralstyrelse 2017, att gälla från 2018-01-01 med tillägg att gälla

f o m 2023-01-01.

Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen be
nämnda medlemsorganisationerna.

Rasklubben Svenska Petit Basset Griffon Vendeén Klubben -nedan PBGV- ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Basset Klubben. 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna.

Rasklubben PBGV är genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK.

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i rasklubben ingående rasen/raserna.

För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och riktlinjer.

Rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

 • 1 Mål 

Rasklubben PBGV, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
 • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
 • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
 • 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om PBGV – dess mål, organisation och arbetsformer
 2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
 7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
 8. Delta i samråd inom och utom SKK organisationen
 • 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som medlem i SBaK i form av gemensamt medlemskap.  Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s Centralstyrelse.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKK:s regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.

 • 4 Medlemsavgift 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften består av två delar. Ena delen är SBaK:s avgiftsdel som beslutas på SBaK:s fullmäktigemöte.Den andra delen är medlemsavgift till rasklubben.Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

 • 5 Verksamhetsår och mandatperiod 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 • 6 Organisation 

Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

 • 7 Årsmöte 

Moment 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast två (2) dagar före mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Moment 2 Dagordning 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd person.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. D. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  E. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  F. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och undertecknad. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

  Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3 Röstning 

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 4 Närvarorätt med mera 

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Moment 5 Motioner och ärenden 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 • 8 Styrelse
  Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för ett eller två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig person/er som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande.

Styrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2
Styrelsens uppdrag Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:

 • Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.
 • Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
 • Senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutit till klubben.
 • Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben
 • Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter.
 • 9 Revisorer 

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens ange
lägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

 • 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

 • 11 Protokoll 

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar genom att rekvireras från sekreteraren eller ordförande mot ersättning av uppkomna kostnader.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

 • 12 Disciplinärenden
  För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.
 • 13 Force majeure 
  Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller
direkta eller indirekta kostnader.

 • 14 Stadgeändring 
  Förslag till ändring av dessa stadgar ska inges senast fyra (4) veckor före årsmöte till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av specialklubben.
 • 15 Upphörande av klubben 
  Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av (2) två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.
 • 11, Protokoll
  Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras på klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.

 

Stadgarna antagna på årsmötet i Linköping 2019-03-23

Ändring av § 3 o 4 antagna på Vätterleden 2022-03-26