Protokoll nr 10/22

Petitklubben, telefonsammanträde, 2022-11-03 kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Johan Pettersson (JP)
Bengt Olsson (BO)
Staffan Leijon (SL)
Ola Forsén (OF)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg till p 8 om skrivelse från CS och fråga om krav mot SBaK-Syd till p 13.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

CvB redovisade att vi har beställt 200 drevprovshäften från Nordbloms Trycksaker AB, vilket godkändes.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit, CS har informerat om de nya årsavgifterna i anledning av ett gemensamt medlemskap. SL fick i uppdrag att kontakta CS med fråga om medlemsavgiften för valpköpare.

 1. Ekonomi

Ekonomin är god. Kassa 138 844,31 kr

 1. Utställningskommittén

SL: Inget särskilt att rapportera.

CvB: meddelade att vi har för avsikt under mars/april 2023 anordna en digital trimkurs, beräknad kostnad för respektive deltagare tros kunna bli 200 kr.

 1. Jaktkommittén

Inget att rapportera

 1. Medlems och It- kommittén

Inget att rapportera

 1. Övriga frågor

SM:t utvärderades:

CvB informerade att vi hade 123 personer som följde SM:n genom telefon och data – förra året 30 st. Vi hade följare även i Norge, Finland och Åland.

CvB informerade att vid SM:t glömdes det att dela ut Attacks vandringspris för bästa lydnad men det har nu skett i efterhand. Innehavare nu är Kärråsens Yackie.

CvB åtog sig att kontakta deltagarna, domare och funktionärer för att efterhöra deras synpunkter betr. arrangemanget och hur de tycker om att anordna ett gemensamt viltspårs- och drevprovs- SM.

CvB informerade om att SBaK-Syd hade åtagit sig att rapportera in resultaten från SM:n och tillhandahålla erforderligt material till domarna men ej gjort det beträffande viltspåren, trots påstötningar. Vi fick istället denna hjälp SBaK-Öst att registrera viltspåren, varför vi kommer att begära igen förskotterade 1500 kr från Syd genom att skicka en faktura.

Av våra sponsorer vid SM:t tackade alla utom Jägareförbundet, nej till middagen.

CvB informerade om att CS ej har någon sammanställning över erhållna JAP och JUP, hon kommer att ta upp det i ordförandes rader i BB.

RAS:

CvB, CB och SL har anmält sig till SKK:s informationsmöte den 23/11 därefter skall vi ha

RAS-möte per telefon den 29/11. SL kontrollerar om vi kan låna telefonen då.

Nästa möte

Tisdagen den 6 dec. kl. 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.