Protokoll nr 8/22

Petitklubben, telefonsammanträde, 2022-07-26 kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)

Åsa Gunnarsson (ÅG)

Johan Pettersson (JP)

Bengt Olsson (BO)

Staffan Leijon (SL)

Ola Forsén (OF)

Joakim Svensson (JS)

 

Christer Berntsson hade anmält förhinder

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

ÅG valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

500 trimhäften har beställts (och blivit levererade.)

Åsa Jonsson har utsetts till hedersmedlem, för sina insatser med att anordna inofficiella utställningar för hundar där vinsten har gått till klubben. Som tack har hon även fått ett presentkort.

Dryckestermosar till Webbshoppen ska införskaffas.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya reseersättningsblanketter har presenterats, Nya personer har anmälts till trimlistan, CS nya klistermärken m.fl. löpande informationer såsom utställningsresultat m.m.

 1. Ekonomi

Ekonomin är god. Kassa 126 210 kr

 1. Utställningskommittén

*Kontakt har tagits med de andra Bassetklubbarna om utställning 2024 i enlighet med STOKK:s erbjudande. Endast Basset Hound har hört av sig. SL kontaktar ånyo de övriga Bassetklubbarna.

*Åsa Jonsson har erbjudit sig att anordna en ny inofficiell utställning för jakthundar  mars/april 2023. Lokal finns och kontakt med domare har tagits. Kostnad kan uppkomma för hyrande av mark vid lokalen för parkering. Åsa rapporterar till CvB.

 1. Jaktkommittén

*CvB presenterade inbjudan till drev- och viltspårs-SM. Inbjudan godkändes.

*CvB meddelade att Robert Pettersson är vidtalad som fullmäktige vid SM och sakkunnig vad rör Ultracom. Domare är bokade från flera Bassetavdelningar.

 1. Medlems och It- kommittén

Vår hemsida har f.n. ca. 900 besök/mån.

 1. Övriga frågor

*Det beslutades att 20 camo-kepsar med logga skall införskaffas till domare och vägvisare i samband med SM, för att underlätta för deltagare m.fl. vilka som är funktionärer.

*Fotoprovströjor skall bl.a, utgöra priser vid SM samtidigt erinrades det om att försöka hitta sponsrings material till SM, gärna många små saker än ett fåtal dyra.

*Inköp av nya muggar samt T-shirttröjor skall ske till Webbshopen, tröjorna skall ha en grön färg.

*Det konstaterades att inga anmälningar till uppfödarmötet där RAS skulle behandlas har inkommit, trots att skriftlig inbjuden utsänts under våren till samtliga uppfödare och

inbjudan stått med i Bassetbladet.  CvB  avbokar vår reservering på Vätterleden.

I anledning av den uteblivna uppfödarträffen erinrades medlemmarna att gå igenom RAS inför nästa möte.

*SL kommer att skriva en artikel för Hundsport i anledning av vårt 30-årsjubileum.

 1. Nästa möte

Tisdagen den 27 september 2022 kl. 19.00. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.