Protokoll nr. 1/22

Petitklubben, telefonsammanträde, 2022-01-18, kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun

Åsa Gunnarsson

Johan Pettersson

Bengt Olsson

Christer Berntson

Staffan Leijon

Ola Forsén

 

Anmäld frånvaro:

Annelie Friberg Svenningsson

John Källberg

 

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet

 

 1. Val av mötesordförande

                Cecilia valdes till mötesordförande

 

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare

 

 1. Val av justerare

 Christer valdes till justeringsman.

 

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

 1. Godkännande av föregående protokoll

              Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 

 1. Godkännande av au-beslut

Inga au-beslut togs.

 

 1. Inkomna och utgående skrivelser

– Nya ägare

– Nya medlemmar

– De nya manusstoppen för Bassetbladet blir dessa:

Nr 1 – 15 feb. Cecilia skriver om årsmötet, påminner valpköpare om medlemskap,

erbjudandet om gratis t-tröja vid drev- eller spårprov, och om möjligheterna att snart

köpa vårt trimhäfte via PBGV:s hemsida.

Nr 2 – 1 maj

Nr 3 – 1 aug

Nr 4 – 25 okt

– Åsa påminner om Bassetklubbens manusstopp via PBGV:s dagordning.

– Utökad medlemsstatistik. Styrelsen avböjde möjligheterna att ta del av utökad

medlemsstatistik.

 

 1. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi.

 

 1. Utställningskommittén

Staffan och Cecilia skickar ytterligare förfrågan till ordföranden, sekreterare och utställningsansvarig om det är möjligt för Petit att delta på utställningen den 9/9-23, i Högsbo.

 

 1. Jaktkommittén

Cecilia skriver en notis i Bassetbladet och ber drevprovsdeltagarna att kontrollera så att resultaten är korrekt registrerade hos SKK då detta varit mkt bekymmersamt de sista åren..

 

 1. Medlems och It- kommittén

 

 1. Övriga frågor

– Två tryckoffert

Staffan kontaktar Nordlunds tryckeri ang. kostnad inklusive justering av bilder.

– Cecilia och Åsa gör klart trimhäftet inom 14 dagar.

– PBGV-kläder

Priser bestämdes på T-shirt, Collegetröja, Hoodie och keps. Johan har beställt

100 märken och presenterar bilder på kläderna när märket är klart. Nästa gång

tas beslut om klädernas färger.

 

 1. Nästa möte

Telefonmöte tisdagen den 22/2, kl. 19.00.

 

 1. Mötet avslutas

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.