Protokoll nr. 8/21

Petitklubben, telefonsammanträde, 2021-10-26, kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun

Åsa Gunnarsson

Bengt Olsson

Christer Berntson

Annelie Friberg Svenningsson

Staffan Leijon

Ola Forsén

 

Anmäld frånvaro:

Johan Pettersson

John Källberg

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till  mötesordförande

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga au-beslut togs.

 1. Inkomna och utgående skrivelser
  • Nya ägare
  • Nya medlemmar
  • Nya medlemsavgifter för 2022.

Oförändrade medlemsavgifter.

 

 • Trimhäfte

Åsa och Annelie arbetar vidare med Trimhäftet. Målsättningen är att det ska vara klart februari/mars-22. Staffan och Annelie undersöker vem som kan bistå med tryckning.

 

 • PBGV medverkar inte på My Dog -22.

 

 • Remiss typstadgar från SKK på Svenska Bassetklubbens specialklubbsutställning för år 2023.

Viktiga förändringar i typstadgarna:

Det går inte att bli medlem dagen innan årsmötet.

Utifrån objektiva beslut kan enskilda personer nekas medlemskap.

Ett medlemskap kan även annulleras.

 

 • Kläder

Vi har fått prisförslag på kläder som kommer att säljas via hemsidan med PBGV-klubbens emblem. Styrelsen får bestämma modeller/kvalité.

 

 • 30-års jubileum, 2022

PBGV firar 30 år 2022. Vad skulle vi kunna erbjuda medlemmarna? Vad kan

företagen sponsra klubben med?

 

 1. Ekonomi

Fortsatt stabil ekonomi. Diskussion fördes om eventuella rabatter till medlemmar under 2022, t ex vid köp av kläder.

 1. Utställningskommittén

SKK säger nej till utställningen den 10/9 eftersom det finns en nationell utställning i närheten. Styrelsen samtycker till att Staffan kontaktar Gästriklands kennelklubb för att undersöka om det är möjligt för PBGV-klubben att medverka på deras utställning i Högbo den 9/9-23. I så fall skulle samtliga Bassetraser kunna ställa ut på morgonen och Petiterna och ev Grand även i rasspecialen, på eftermiddagen.

 

Enskild medlem har inkommit med en muntlig förfrågan om det finns möjlighet för Grand Basset att vara med i PBGV-klubben. Styrelsen tar ställning till detta efter inkommen skriftlig förfrågan.

 

Åsa Jonsson har fått fria tyglar att arrangera inoff.utställning för alla raser-22. Annelie återkopplar till henne.

 

Om intresse finns att gå kurs för att bli CUA kontakta styrelsen. Information finns på

SKK:s hemsida. Bengt och Staffan är CUA.

 

 1. Jaktkommittén

Allt klart inför Drev-SM.

 1. Medlems och It- kommittén

Reportage från SM kommer att finnas med i nästa Bassetblad och på hemsidan.

 1. Övriga frågor

Christer och Annelie sammanställer resultaten från SM.

 1. Nästa möte

Telefonmöte tisdagen den 7/12 kl. 19.00.

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.