Protokoll nr. 7/21

Petitklubben, styrelsemöte i Dalsjöfors, 2021-09-03, kl. 18.00.

 

Närvaro:

Cecilia

Ola

Annelie

Johan

Åsa

Christer

 

Via telefon:

Bengt

Staffan

 

Anmäld frånvaro:

John

 

 

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande

 

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

 1. Godkännande av föregående protokoll

              Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 

 1. Godkännande av au-beslut

Ok att Staffan Leijon adjungeras till styrelsen med ansvar för utställningar m.m.

 

 1. Inkomna och utgående skrivelser
  • Nya ägare
  • Nya medlemmar

 

 • Fullmäktigemötet den 28/8

På fullmäktigemötet avslogs motion nr. 1, nr. 2 och nr. 3.

Motion nr. 4 tillstyrktes. Det informerades om ett nytt digitaliserat

drevprovssystem som var gratis och ska testköras av avdelning Öst.

Centralstyrelsen har beslutat att detta system ska användas.

 

 1. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi.

 

 1. Utställningskommittén
 • Inofficiell utställning -22

Annelie undersöker om det är möjligt att ordna en inofficiell utställning som

inkluderar alla raser.

 • Staffan kontrollerar vidare om det går att arrangera en utställning

tillsammans med Gästrike kennelklubb -GÄKK, i Högbo den 10/9-23. De har

allt på plats.

 

 1. Jaktkommittén
 • Allt är klart. Ultracom har skickat en förfrågan om att få vara med.

 

 

 1. Medlems och It- kommittén
  • Inlägg i Bassetbladet

I nästa Bassetblad presenterar Johan sig. Cecilia rapporterar från dagens

SpårSM.

 

 1. Övriga frågor

Johan och Annelie ansvarar för att ta fram förslag på rollups alt. beachflaggor och

profilkläder med petitemblem.

 

 1. Nästa möte

Nästa styrelse möte, tisdagen den 26/10 kl. 19.00.

 

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.