Protokoll nr. 6/21

Petitklubben, telefonsammanträde, 2021-08-10, kl. 19.00.

 

Närvaro:

Cecilia
Bengt
Ola
Annelie
Johan
Åsa

Oanmäld frånvaro:
Camilla

Anmäld frånvaro:
Christer
John

 

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Johan valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

          Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga au-beslut fanns.

 1. Inkomna och utgående skrivelser
  • Nya ägare
  • Nya medlemmar
  • Bassetfullmäktige 28/8

Cecilia, Åsa, Ola och Johan representerar PBGV-klubben på Bassetfullmäktige 28/8.

Styrelsen diskuterade inskickade motioner. Beslut togs att avslå motion nr. 1, nr. 2 och nr. 3 Motion nr. 4 tillstyrktes.

 • SKK:s allmänna regler

Alla läser för kännedom.

 • Trimhäfte

Annelie, Camilla och Åsa bildar en arbetsgrupp som reviderar och färdigställer aktuellt trimhäfte.

 1. Ekonomi
  • Redovisning av betalningar för perioden 2021-07-01 till 2021-07-31
  • Ekonomin är fortsatt stark.
 • Utställningskommittén

Cecilia skickar mail till Camilla för att säkerställa att SKK har informerats om den inställda utställningen i Sundsvall. Samt önskad info om uppdrag gällande kommande utställningar och mässor.

Jaktkommittén

 • Spår- och drevSM, PM, sponsorer, boende etc.

SpårSM: Allt klart. Annelie skickar ut vägbeskrivning och hålltider.

DrevSM: Allt klart. Annelie återkopplar till Christer.

Sponsorer: Hälften av sponsorpriserna tas med till fullmäktigemötet 28/8 för avlämnande till Ola inför Spår-SM. Resterande till Drev-SM.

 1. Medlems och It-kommittén

Annelie och Cecilia uppdaterar hemsidan och fb-sidan kontinuerligt.

Bassetbladet? Vad har vi?

 1. Övriga frågor

           Inga övriga frågor

 1. Nästa möte

Johan skickar ut vägbeskrivning och säkerställer boendet till nästa Styrelsemöte, den

3/9, kl. 18,  i Dalsjöfors.

 1. Mötet avslutas

     Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.