Protokoll, nr. 4/21.

Petitklubben, telefonsammanträde, 2021-05-18, kl. 19.00 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Annelie Friberg Svenningsson
Bengt Olsson
Åsa Gunnarsson
Johan Pettersson
John Källberg
Christer Berntson
Ola Forsén

Oanmäld frånvaro: Camilla Berger

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till  mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Inkomna och utgående skrivelser
 • Mailadresser

Åsa, PBGV:s nyvalda sekreterare, kontaktar Staffan Leijon för att säkerställa att mailadresser och post går direkt till henne.

 • Godkännande av protokoll

Styrelsens medlemmar justerar protokollen som skrivits digitalt, och skriver ok vid godkännande.

 • Information

Annelie berättade om annonserna inför Petitsm, medlemsstatistik och att det kommer att informeras om nya styrelsemedlemmar i nästkommande Bassetblad.

 1. Ekonomi
 • Bokföring-företag

Inkomst – utställning, medlemsavgift, försäljning, sponsorsintäkter

Utgift – div. kostnader i samband med viltspår, drevsm

Annelie redovisar uppdaterad resultat- och balansräkning före nästa kallelse.

Annelie skickar ut förra årets bokslut till alla styrelsemedlemmar.

Aktuell kassa: 121524 kr

Firmatecknare: Annelie har hos Nordea ansökt om att ändra föreningens firmatecknare hos dem till Cecilia von Braun och Annelie Svenningsson.

 • Sponsoransvarig

Johan Petterson valdes till sponsoransvarig. Styrelsemedlemmarna undersöker lokalt och ser över sina kontakter om att få sponsorer.

Cecilia kontaktar – Ultra com

Annelie kontaktar – Doggy

Jon kontaktar – Interjakt

Lokala sponsorer kan bli aktuellt där drevsm och viltspårsm genomförs.

 1. Utställningskommittén
 • Inställd: Basset Hounds årliga utställning i Sundsvall, oktober-21.

Cecilia för en fortsatt konversation med Staffan Leijon för att se om det är möjligt att längre fram ha en gemensam utställning med Basset Hound.

 1. Jaktkommittén
 • Petitsm (spår och drev)

Viltspårsm: 2-3/9

Drevsm: 28-29/10

Annelie skickar personligt brev till de som är uttagna.

Anmälningar skickas via mail till Cecilia, osa en månad före start.

Jaktkommittén arbetar vidare för att få domare och lokalisering på plats.

 • Medlemskap vid SM.

Vi beslutade att även för deltagande i Petitsm ska samtliga ägare till hunden vara medlemmar i svenska Petit Basset Griffon Vendéen klubben. Regeln gäller från och med nu. Medlemmar informeras via Bassetbladet.

 1. Medlems och It- kommittén
 • Göra protokoll offentliga

Styrelsen beslutade att göra protokollen från PBGV:s styrelse offentliga på hemsidan.

 1. Övriga frågor
 • Sommarfest

Årets sommarfest blir hos Johan och Åsa i Dalsjöfors., fredagen den 3/9.

 1. Nästa möte
 • Telefonmöte tisdagen den 8/6 kl. 19.00.
 1. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.