Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-06-6 kl 19.00

Närvarande:
Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)

Oanmäld frånvaro:
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

 1. Mötets öppnande
 2. CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 3. Val av mötesordförande
  CvB valdes till mötesordförande.
 4. Val av protokollförare
  JN valdes till protokollförare.
 5. Val av justeringsman
  CB valdes till justeringsman.
 6. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes med tillägg att info om stämplar och Kosta lodge flyttades.
 7. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
 8. Godkännande av au-beslut.

*JN valdes in som adj. Sekreterare, vilket godkändes.
*JN redovisade för inköp av skrivare och diverse kontorsmaterial, vilket godkändes.
*CvB redovisade för inköp av klistermärken och koppel till webshopen då dessa nästan är
slut, vilket godkändes.
9. Inkomna och utgående skrivelser (JN)

*Nya ägare och medlemmar har inkommit.
’Skrivelse från CS men då de har ny styrelse som vill lägga ner diskussionen, vilket
överensstämmer med PGBV styrelsens åsikt kommer denna skrivelse ej bemötas.
*Skrivelse från SKK kring felaktiga betalningar, BO har utrett och löst detta.
*Det noteras att SL hjälpt NÖ med annons till sin utställning i Märsta-23.
*Det har diskuterats kring tryckeri på klistermärken och koppel varav ett gemensamt beslut
har fattats.
10. Ekonomi: (BO)
Ekonomin är fortsatt mycket god, det noteras att profit utställning
11. Utställningskommittén
JN redovisade för SL kring inköp av rosetter till Märsta utställning -23 via Intersilvi
Sweden AB.
12. Jaktkommittén
*CvB informerar att Kosta Lodge är bokad och klar, det bestäms även att medföljande får
betala fullt pris då det inte längre är jubileumsår.
*Det beslutas att under drev SM döpa de utplacerade markerna efter sponsorer
*Då Bo Olofssons vandringspris blivit fullt beslutas det i samråd med Bo Olofsson att det
tillfaller fjolårsvinnaren, som vunnit det tre gånger samt att instifta ett nytt vandringspris
för både drev och spår.
*Alla uppmanades att söka sponsorer till drev SM, CB skall kontakta Dogtec, JS skall
kontakta Sveaskog samt att CvB har färdigställt med Skogsapoteket, Jaktia Kosta och
Thermacell.

13. Medlems och It-kommittén
Inget att rapportera.

14. Övriga frågor
Det noteras att Bassetbladet har presstopp den 15 augusti.
CvB informerar kring inköp av stämplar. Remmiteras t kommande möte

15. Nästa möte
Tisdag den 1 Aug. kl 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

16. Mötet avslutas
ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutades