Protokoll nr 4/23

Petitklubben, Motell Vätterleden, 2023-04-14 kl. 17.00.

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Johan Pettersson (JP)
Bengt Olsson (BO)
Staffan Leijon (SL)
Ola Forsén (OF)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

Det antecknades att samtliga var fysiskt närvarande förutom CvB som var närvarande på telefon.

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga förelåg.

 1. Inkomna och utgående skrivelser m.m.

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Åsa Jonsson har inkommit med PM om kommande utställning i Långserud, samt skickat bilder från hundpromenaden, vilket också kommer att redovisas i nästa BB.

RAS har återremitterats från SKK med vissa önskemål om ändringar

 1. Ekonomi

Ekonomin är god. Det antecknades att fakturan till Kosta Lodge är betald och bokslutet har i anledning härav reviderats.

 1. Utställningskommittén

Inget nytt att rapportera.

 1. Jaktkommittén

Inget att rapportera

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

Arbetet inför Årsmötet under kontroll.

Trimfilmen framtagen, vi köper rättigheterna till filmen samt utger ersättning för framtagande av densamma. Filmen skall dock granskas först innan betalning sker.

CvB fick i uppdrag att granska filmen samt härvid meddela övriga styrelsen vad hon tycker, varefter slutligt beslut tages om ersättning genom ett AU-beslut.

Nästa möten

15 april Årsmöte på Motell Vätterleden kl 10.00 samling för styrelsen 09.30.

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.