Protokoll 8/23

Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-12-05 kl 19.00

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS) (Ansluter under punkt 8)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Staffan Leijon (SL)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Det beslutades om att köpa in stålmuggar med klubbens logga.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya medlemmar har inkommit.

Det noteras att SKK har bjudit in till föreläsningskvällar.

Det noteras att alla får skicka in reportage till hundsport som behöver ej gå genom CS.

SKK bjöd in till avelskonferens men ingen ur styrelsen deltog.

Klubben fick inbjudan för nominering till Jaktgalan men nominerade ingen.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

Styrelsen har påmint Sveaskog då deras sponsorpengar för Petit-SM ej inkommit.

 1. Utställningskommittén

Klubben har blivit försäkrade utställningsring på STOAX 2024.

SL undersöker sponsorer till STOAX 2024.

 1. Jaktkommittén

Diskussion kring återuppstart av småhunds-SM, Dreverklubben ansluter gärna om CS står bakom, Beagleklubben ej återkommit.

Förslag att ändra reglerna på Petit-SM till standardreglerna med SBAK’s utslagsregler, vilket styrelsen står bakom och fastslår ändringen.

Med avseende på vargfrågan i samband med Petit-SM så avvaktar styrelsen i väntan på att se eventuella frivilliga arrangörer.

 1. Medlems och It-kommittén

Det noteras att nästa Bassetblad har presstopp 15/2.

 1. Övriga frågor

CvB informerar angående digital träff för jakthundsklubbar vilket inte ansågs vara speciellt givande för klubben.

Styrelsen bestämmer gemensam middag den 16/3 med årsmöte den 17/3, plats meddelas senare.

* au beslut 231213: då detta datum var fullbokat bokades i stället

23-24/3 med årsmöte 24/3 kl 10.00 Motell Vätterleden Gränna

 1. Nästa möte

Torsdag den 18 Jan. kl 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.