Protokoll 7/23

Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-10-03 kl 19.00

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Staffan Leijon (SL)

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Det beslutades att ställa in utställningen i Märsta då det endast anmälts åtta hundar.

En hund ströks från spår SM då tänkt hundförare ej var medlem.

Utökat sortiment till webbshopen i form av jacka, väst, mössa samt ett vävt märke och tassalva.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya medlemmar har inkommit.

Motionerna till SKK’s fullmäktige har inkommit där klubben stöttat de som ansågs lämpliga.

Inbjudan om utbildningshelg och avelsfunktionär har inkommit men väckte inget intresse.

Förfrågan om nya medlemspriser har inkommit från SKK där klubben inte kommer ändra något.

Digitala medlemskort har lanserats från SKK där klubbens nya logga kommer finnas, klubben anser även att det var för dyrt att byta logga på de fysiska medlemskapen om inte fler klubbar tillkommer då det hade resulterat i lägre pris.

Till följd av inställd utställning krävde SKK motivering kring hur utställning 2024 skall genomföras vilket är bemött av SL.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

Det noteras att enbart 3 av 8 har betalat utökat boende till drev/spår SM, där betalning snarast uppmanas.

Det noteras att det ej är klubbens ansvar att behandla felaktiga betalningar som inkommer från SKK.

JS ansluter till mötet.

 1. Utställningskommittén

Har inkommit inbjudan kring att ställa upp en monter på my dog och stora Stockholm men att det har varit lågt engagemang från medlemmarna.

Det beslutas att klubben ej kommer arrangera någon officiell utställning 2025.

JP och ÅG ansluter till mötet.

Det noteras att PBGV troligen oftast kommer behöva gå ihop med andra rasklubbar för att få ihop ekonomi till utställningarna.

 1. Jaktkommittén

Klubben kommer fortsätta kolla att hundförare är medlem även om det är nytt medlemskap.

Diskussion kring om utländska hundar får medverka på petit SM uppkom, där det noteras att kraven är att hunden är svenskregistrerad samt att hundägaren är medlem i klubben.

Det har diskuterats kring åter uppstart av småhunds SM där styrelsen ska fundera tills nästa möte, SL reserverar sig.

Förslag kring ändring av regler till petit SM uppkom under mötet och kommer behandlas under nästa möte.

Provrutorna under drev SM kommer uppkallas efter de större sponsorerna vilket gör att alla rutor har ett sponsornamn.

Den uppkomna vargfrågan i relation med petit SM har diskuterats och kommer diskuteras vidare, förslag om att lägga ner eller att flytta har lyfts.

Det noteras att startavgifterna till lokalavdelning syd behöver betalas innan drev SM går.

 1. Medlems och It-kommittén

Det noteras att det har kommit upp inlägg som bryter mot klubbens regler på Facebook där styrelsen uppmanar medlemmarna att säga till om de uppmärksammar sådant.

Det noteras att Bassetbladet har presstopp 25/10 samt att tacket till de uppfödare som anmäler sina valpköpare till gratis medlemskap kommer bli stående punkt.

 1. Övriga frågor

Inget att rapportera.

 1. Nästa möte

Tisdag den 5 dec. kl 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.