Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-08-01 kl 19.00

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Staffan Leijon (SL)

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Inget att rapportera

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Anmälningar till SM kommer in.

Jocke sänt ansökan om sponsring till Sveaskog.

Div mail sponsring.

Nya medlemmar

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

 1. Utställningskommittén

SL redovisar för att alla avtal inför Märsta utställning den 3/9–23 är klara.

Då det är få anmälda noteras att sista anmälan är 10/8–23 där inga sena anmälningar accepteras samt att anmälan enbart ska ske via mejl med SBaK’s formulär

Det beslutas även om en minimumgräns på 20 hundar på Märsta utställning där den annars kommer behöva ställas in.

Det diskuteras kring förslag om att i framtiden flytta den officiella utställningen till exempelvis Vårgårda

 1. Jaktkommittén

Redovisning av offert från Kosta Lodge där priset 1800kr per medföljande person fastslås.

JP kollar med Swedteam och Doggy kring sponsring samt OF med Jaktia Jönköping

Bengt drar i några trådar gällande hundfodersponsor.

 1. Medlems och It-kommittén

Förslag om inköp av 2st avsändarstämpel vilket godkänns

Diskussion kring införskaffning om e-signering för klubben

Det noteras att Bassetbladet snart har presstopp varpå JN ska fixa reportage mm

 1. Övriga frågor

Diskussion kring framtagning av nya artiklar till webbutiken.

Det beslutas om en kampanj att varje order i webshopen över 500kr under oktober månad får ett koppel på köpet.

 1. Nästa möte

Tisdag den 3 okt. kl 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.