Protokoll nr 6/22 från styrelsesammanträde i PBGV-klubben.

Sammanträdet hölls som ett Teamsmöte, 2022-04-19 kl. 19.00.

Närvarande:
Cecilia von Braun
Åsa Gunnarsson
Johan Pettersson
Bengt Olsson
Staffan Leijon
Ola Forsén
Joakim Svensson

Anmäld frånvaro:
Christer Berntsson

Det antecknades att problem uppstod med att komma in på Teamsmötet och att kommunikationen bröts till och från. Fram till och med punkten 13 var styrelsen hela tiden beslutsför. Endast Cecilia von Braun, Ola Forsén, Staffan Leijon och Joakim Svensson var med under hela styrelsemötet.

1.     Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.     Val av mötesordförande

       Cecilia valdes till mötesordförande.

3.     Val av protokollförare

         Staffan valdes till protokollförare.

4.     Val av justeringsman

         Åsa valdes till justeringsman. P.g.a. vad ovan antecknats utsågs Joakim Svensson till justeringsman för detta styrelsemöte. 

5.     Godkännande av dagordning

          Dagordningen godkändes med följande tillägg: Frågor om reseersättning, behandlas under  p.9, SM-tävlingarna, behandlas under p. 11 och RAS behandlas under p.13. 

6.     Godkännande av föregående protokoll

        Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

7.     Godkännande av au-beslut

        Inga au-beslut förelåg.

8.     Inkomna och utgående skrivelser

         Staffan meddelade att inga nya medlemmar eller ägare har rapporterats från SKK.

         Cecilia meddelade att hon varit i kontakt med CS och påpekat felaktigheter på deras hemsida.

         Inbjudan till uppfödarmötet betr. RAS har skickats ut, se p.13.

9.     Ekonomi

          Klubbens ekonomi är god, sedan årsmötet har endast någon enstaka faktura betats samt några intäkter har inkommit hänförliga till web.shoppen ca.700-800 kr.

På grund av de höga bränslepriserna har SKK rekommenderat en förhöjd milersättning för bil, vilken överstiger den skattefria ersättningsnormen. Joakim fick i uppdrag att kontakta SKK och efterhöra hur SKK har tänkt att det i praktiken skall behandlas av klubbarna ur skattemässig hänsyn m.m.

10. Utställningskommittén

Det beslutades att Åsa Jonsson och hennes syster (arrangörer av den inofficiella utställningen 14/5-22) skall erhålla varsin jubileums T-shirt.

Staffan fick i uppdrag att hitta domare till utställningen i Märsta 2023.

11.  Jaktkommittén

Cecilia informerade att SM-tävlingarna 27-28 oktober 2022 är under kontroll såväl vad rör domare, fullmäktige m.m. Vissa marker är inte riktigt i hamn. Ola är ytterst ansvarig för för spår SM:t. Fullmäktige för drev SM:t är Robert Pettersson. Cecilia önskade att så många som möjligt ur styrelsen kan deltaga vid tävlingarna såsom ex. varningspersonal i närheten av vägar m.m. Ultracom är vår huvudsponsor och Jari från Ultracom har lovat att försöka närvara.  Alla fick i uppdrag att söka sponsorer till tävlingarna. Cecilia/Ola kontaktar Jaktia. Cecilia kontaktar Hundköket.

Sponsorerna får sin logga på Facebook, vår hemsida och i Basset Bladet.

12.  Medlems och It- kommittén

Inget att rapportera.

13.  Övriga frågor

Ett uppfödarmöte för behandling av RAS kommer att ske på Vätterleden, inbjudan tillsammans med trimhäftet har skickats till uppfödare i klubben. Cecilia önskade att styrelsemedlemmar kan närvara.

Åsa meddelade att ungefär hälften av trimhälfterna numera finns kvar. När det återstår ca 50 st. återkommer Åsa och begär en ny upplaga. Det erinrades om att tryckfelet på de två sista sidorna då skall rättas.

14. Nästa möte

Telefon-/teamsmöte 31 maj kl 19.00. Kallelse kommer.

 15. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.