Protokoll 5/24

Petitklubben, telefonsammanträde, 2024-07-02 kl 19.00

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Staffan Leijon (SL)

Anmäld Frånvaro:

Bengt Olsson (BO)

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justering av datum.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Inget att rapportera.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Inbjudan till Webbinarium kring inkorsningsprojekt samt hur man kan slippa gå till veterinären har inkommit. (Dessa har varit publicerade på vår fb-sida)

Ändringar i informationen på SKK’s nya hemsida har diskuterats där vissa åtgärder kommer skickas in samt att klubbens logga kommer läggas till på mitt SKK.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

Beslut att JS får flytta delar av den tillgängliga kassan till investeringar när denna bedöms överskrida nödvändigt belopp.

 1. Utställningskommittén

SL redovisar kring STOAX där Petit enbart fått 5 anmälda hundar medans Basset Hound fått 9 anmälda hundar och Basset Artesien har fått 17 anmälda hundar. Styrelsen beslutade därav att klubben ej kommer arrangera några officiella utställningar inom snar framtid utan hänvisar istället till Bassetklubbens utställningar

JS har redovisat kring jobb med typstadgar vilket även reviderats under mötet.

 1. Jaktkommittén

Frågan kring att subventionera första provstarten har diskuterat där styrelsen beslutar att klubben kommer subventionera medlemmar i PBGV första provstarten per hund med 200 kronor. Det beslutade även att CB och OF kommer ansvara för kontroll av detta.

Sponsorer till SM har diskuterats där Swedteam samt Zemax har bekräftats som sponsorer.

 1. Medlems och It-kommittén

Övergång till teams har diskuterats då telefonmötena kommer läggas ner vid årets slut. Styrelsen beslutade att testa detta alternativ till nästa möte. (JP skickar inbjudan)

 1. Övriga frågor

Inget att rapportera.

 1. Nästa möte

Tisdag den 2 Sep. kl 18.45 på Teams. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.