Protokoll 4/24

Petitklubben, telefonsammanträde, 2024-05-07 kl 19.00

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

JP, JS, ÅG ansluter under punkt 7

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tilläggen diskussion kring egenskapad kalender samt en fråga kring att flytta telefonmötena till Teams.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Beslut om att investera klubbens lösa kassa för att få en avkastning togs och godkändes.

Beslut att BO får lösa ut sin skrivare till reducerat pris togs och godkändes.

Beslut att JS får införskaffa skrivare togs och godkändes.

Beslut om att byta bokföringssystem till ett billigare med snarlika funktioner, dock inom samma företag togs och godkändes.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Inbjudan till webbinarium kring motion för valpar har inkommit från SKK.

Offert från Helgesbo har inkommit inför SM vilken landade på dryga 40.000 kr.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

 1. Utställningskommittén

JS kommer skicka faktura på delkostnad av STOXA till BH-sällskapet samt BAN klubben enligt överenskommelse.

 1. Jaktkommittén

Samtliga domare till både drev och spår SM har bokats och är färdiga.

CvB redovisar kring färdiga sponsorer till SM.

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

Det noteras att inbjudan till Öster-Malma var felaktig då endast SBaK cs skulle medverka.

OF redovisar kring ordförandekonferensen 5 maj.

Att övergå till Teams i stället för telefon för att minska kostnad samt förbättrad kvalitet har diskuterats och kommer kollas vidare på.

Ett stort antal bilder har inkommit till den specialgjorda kalendern där styrelsen jobbar med sammanställandet.

 1. Nästa möte

Tisdag den 2 Juli kl 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.