Protokoll 3/24

Petitklubben, Motell Vätterleden, 2024-03-23 kl 18.00

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

Frånvarande: Bengt Olsson

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes

 1. Godkännande av au-beslut.

Inget att rapportera

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Inbjudan till helgkurs för avelsfunktionärer har inkommit från SKK.

Inbjudan till temadag på öster-malma har inkommit från SKK där styrelsen kommer höra med domare om de vill medverka.

Förslag till nya typstadgar har inkommit från SKK där JS och ÅG kommer utvärdera.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

 1. Utställningskommittén

Inget att rapportera

 1. Jaktkommittén

Angående utskickade plats-val inför SM har röstningen slutat 7–7, därav kommer beslutet kring plats tas på årsmötet.

Styrelsen har diskuterat att sälja diverse sponsorgrejer, enl ök m sponsoren, till SM då det behövs mer pengar än saker.

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

ÅG presenterar kring den digitala ras och specialträffen men den gav inget då den enbart handlade kring hur man läser och tolkar rapporten.

Styrelsen har medtagit rapporten kring epilepsi, vilken är utförd i Köpenhamn på 53st Petiter och kommer fram till att det ej finns tillräckliga data. Därav kommer styrelsen ej gå vidare.

Förslag om att sälja stumpor har framkommit där styrelsen ej stod bakom.

 1. Nästa möte

Årsmöte, Söndag den 24:e Mars, kl 10.00 på Motell Västerleden.

 1. Mötet avslutas