Protokoll nr 3/23

Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-04-04 kl. 20.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Johan Pettersson (JP)
Bengt Olsson (BO)
Staffan Leijon (SL)
Ola Forsén (OF)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg om fråga från CS behandlas under P 8

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga förelåg.

 1. Inkomna och utgående skrivelser m.m.

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Skrivelse från CS vilken diskuterades och vi enades om ett svar som SL fick i uppdrag att översända per mail. Härvid diskuterades också telefonfrågan från CS.

Bassetfullmäktige kommer att ske den 6 maj i Nässjö. Beslut om vilka som åker sker senare.

CvB meddelade att koppel är beställda, många poag-resultat inkommit, och ny skrivare inköpt av BO.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mkt god. Det antecknades att fakturan till Kosta Lodge är betald och att kostnaden skall bokföras om.

 1. Utställningskommittén

SL: Domare till utställningen 2024 är ej bokad SBHS har uppdraget.

SL fick i uppdrag att sköta utställningarna i september 2023 och STOXA 2024.

CvB informerade om att Åsa Johnsson meddelat att arbetet med hundpromenaden och utställningen flyter på.

 1. Jaktkommittén

Inget att rapportera

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

CB och OF har tagit fram vilken hund som blir Årets Petit. Pokal är inköpt

Det konstaterades att inga motioner till årsmötet inkommit.

BO fick i uppdrag att ta fram kopior av handlingar till årsmötet.

14. Nästa möte

14 april kl. 17.00 på Motell Vätterleden

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.