Protokoll nr. 3/22

Petitklubben, telefonmöte, 2022-02-22.

Närvarande:

Cecilia von Braun
Åsa Gunnarsson
Staffan Leijon
Bengt Olsson
Ola Forsén
Christer Berntson
Anmäld frånvaro:
Johan Pettersson
John Källberg

 

 1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

                 Cecilia valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 1. Val av justerare

Christer valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

                 Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

-Beslutat utlysa anmälningar till årets Petit. Tre kompletta ansökningar har hittills inkommit. Christer kontrollerar så dessa stämmer. Sista ansökningsdag är 10/3. Resultatet presenteras och priset delas ut på årsmötet 26/3 på Motell Vätterleden.

Vinnaren meddelas senast 1 vecka före årsmötet.

-PBGV fortsätter att köpa Björn Lundéns AB:s, faktureringsprogram och Carina Veen Huis hjälper Bengt igång med bokföringen.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

-Nya ägare

-Nya medlemmar

-Ny motion inkommen från Staffan. Styrelsen bifaller motionen.

-PBGV-klistermärken med jubileumsloggan är framtagna av ”Svepreklam”.

-PBGV-klubben behåller sin gamla logga på inbetalningsavin från SKK då ett byte skulle kosta 4500:-

 1. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi. Diskussion med banken pågår för att ge Bengt access till kontona.

 1. Utställningskommitén

-Klart från SKK: Ansökan om officiell utställning i Märsta 3/9-23, Samarbete med LA

Nordöstra gällande plats etc.

-Eftersom 2022 är PBGV:s jubileumsår, beslutade styrelsen sig för att skänka en T-

tröja, till varje medlemsdeltagare på den inofficiella utställningen,

som arrangeras av Åsa J.

 1. Jaktkommittén

    Under jubileumsåret arrangeras viltspår och drevprov vid samma tillfälle.

Förslagsvis i Boxholms skogar 27-28/10

 1. Medlems och It- kommittén

-Klubben har fått hjälp med att starta upp Webshopen på hemsidan.

-Flera nya uppfödare som är intresserade av att vara med på sidan uppfödare har    hört av sig.

-Diskussioner om hanhundslistan har förts med Annika L. och den kommer delas in i      POAG-testade/ ej testade hanar

-Alla drevprovs- och viltspårsprotokoll har kontrollerats och tio-i topp-räknats ut. Kommer att publiceras på hemsidan i samband med årsmötet.

 1. Övriga frågor

-Förslag från medlem:  Uppfödarmöte under -22?

Beslutas på nästa styrelsemöte. Med på agendan i så fall bla genomgång av RAS.

-Annelies begravning, 16/3 i Örgryte gamla kyrka. Alla är välkomna. Flera ur       styrelsen kommer att delta

– Staffan mailar ut sammanställt mtr inför årsmötet för genomgång innan publicering

– I webshopen på hemsidan saknas nu endast bilder.

 1. Nästa möte

Fredagen den 25/3 på Motell Vätterleden kl. 17.

 1. Mötet avslutas

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.