Protokoll 2/24

Petitklubben, telefonsammanträde, 2024-03-12 kl 19.30

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)
Staffan Leijon (SL)

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

OF valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Beslut om egen annons kring STOXA i BB togs och godkändes.

Utskick till SM-uttagna togs och godkändes.

Förslag om att höja priset per provruta för sponsorerna under SM till 4000 lades fram och godkändes.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Inbjudan till ordförandekonferens från CS har inkommit där CvB och OF ämnar medverka.

SL ansluter till mötet.

CB ansluter till mötet.

Skrivelse från medlem har inkommit angående en uppmärksammad forskning 2021 kring att minimera epilepsi inom rasen, styrelsen kommer ta kontakt med SKK för att ta del i forskningsrapporten.

Inbjudan till exteriördomarkonferens från SBaK har inkommit där CvB och ÅG ämnar medverka.

Inbjudan till Webbinarium har inkommit från SKK, vilket har publicerats på klubbens Facebook.

Inbjudan till Agria Breed profile har inkommit från SKK där ÅG ämnar medverka i mån om plats då den för närvarande är fullbokad.

CvB har haft diskussion med Engelssons kring samarbete för jackor med mera vilket styrelsen inte stod bakom.

Inkommen skrivelse från medlem ang. tillvägagångsättet för uttagning i både drev och spår SM.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

Förslag kring externa revisorer har diskuterats då valberedningen ej hittat några nya.

 1. Utställningskommittén

SL redovisar kring STOXA med en vädjan till styrelsen att hjälpa till att jaga sponsorer till utställningen.

 1. Jaktkommittén

Det noteras att årets drev- och spårhund har uttagits.

Förslag om ändrade uttagningsvillkor till SM har uppkommit och kommer diskuteras vidare.

 1. Medlems och It-kommittén

Det noteras att Bassetbladet nr 2 kommer ställas in men att Bassetbladet nr 1 förlängdes till 29/2 samt manusstopp för nr 3 den 15/8.

 1. Övriga frågor

Det noteras att vissa problem med missfärgningar på klubbens muggar har uppkommit, tillfälligt säljstopp kommer därav insättas samt att problemet kommer diskuteras vidare.

Det beslutas att JP ska skriva ut 20 årsmöteshandlingar till årsmötet.

Det noteras att inga motioner till årsmötet har inkommit.

 1. Nästa möte

Lördag den 23 mars, kl 18.00 på Motell Vätterleden.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.