Protokoll nr 2/23

Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-02-28 kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)

Johan Pettersson (JP)

Bengt Olsson (BO)

Staffan Leijon (SL)

Ola Forsén (OF)

Joakim Svensson (JS)

Christer Berntsson (CB)

Åsa Gunnarsson (ÅG)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga förelåg.

 1. Inkomna och utgående skrivelser m.m.

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

CS meddelat att RAS översänts till SKK för godkännande.

SL fick i uppdrag att senare stöta på SKK om vårt RAS.

CS har efterfrågat hur vår styrelse sett ut 2021 och 2022.

CvB meddelade att vi fått innan många besked om POAG resultat efter efterlysning på       Facebook.

Vi får härvid framföra ett särskilt Tack till Inge Hansen-Pettersson som varit oss mycket behjälplig att få fram POAG-resultat.

CvB meddelade att Åsa Jonsson kommer att anordna en hundpromenad den 10 april för alla raser. Kostnad 50 kr varav 25 kr till PBGV-klubben och 25 kr till Hundstallet.

Åsa Jonsson kommer vidare att anordna en inofficiell utställning i Långserud för jakthundar den 1 maj, domare Ulf Wall.

CvB meddelade att vi fått in nya uppfödare och nya personer på trimlistan.

CvB meddelade vidare att vi inte får använda slogan ”Glädje på Passet-Jaga med Basset” utan att använda SBaK:s logga på våra reklamartiklar, enligt CS.

 1. Ekonomi

Ekonomin är god. Det antecknades att vi har en obetald faktura om ca 57 000 kr från SM:t. Fakturan är obetald p g a oklarheter om bl a utlovade rabatter.

Det beslöts att BO skall få inköpa en ny skrivare.

 1. Utställningskommittén

SL: Ringsekreterare till utställningen i Märsta 2023-09-09 är kontrakterade.

Det antecknades att våra utställningar samt årsmötet ej är införda på SBaK:s kalendarium.

SL fick i uppdrag att stöta på SBaK:s webmaster och sekreterare.

SL erinrade om att det är dags att söka sponsorer till utställningarna och övriga kommande engagemang såsom vilt- och drev SM och uppmanade alla att hjälpa till.

 1. Jaktkommittén

CvB informerade om turerna på Facebook efter det att PBGV-klubben låtit meddela att vi avstår från granskning av drevprovsresultaten.

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

CB och OF räknar ut inför årsmötet vilken hund som skall bli Årets Petit

CvB köper pokal inför årsmötet.

Det beslöts att beställa 100 hundkoppel med slogan på. CvB kommer satt sända ut förslag på slogan och bad övriga att tänka till om slogan.

Det fördes diskussioner om hur hanhundslistan skall se ut i framtiden:

Det beslutades att alla hundar som skall förekomma på Hanhundslistan f o m 1 januari 2024 skall vara POAG-testade eller hereditärt fria.

Nästa möten

 4 april kl. 19.00. enl. tidigare beslut

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.