Protokoll 1/24

Petitklubben, telefonsammanträde, 2024-01-18 kl 19.00

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Bengt Olsson (BO)
Ola Forsén (OF)
Johan Nilsson (JN)
Johan Pettersson (JP)
Åsa Gunnarsson (ÅG)

Anmäld frånvaro:

Christer Berntsson (CB)
Joakim Svensson (JS)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

JN valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

OF valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut.

Det beslutades att flytta årsmötet till den 24/3 med middag den 23/3 då den 15–16/3 var fullbokat.

Det beslutades att byta till den nya loggan även på de fysiska medlemsavierna då kostnaden nu sjunkit.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit.

Inbjudan till föreläsningar från SKK har inkommit.
Det noteras att de digitala medlemskorten från SKK är färdiga.

Offert med möjliga boendekostnader under Petit-SM 2024 på Gotland har inkommit.

Det noteras att klubben har mottagit alla mötesprotokoll från CS för 2023.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt mycket god.

Det noteras att allt rörande Petit-SM 2023 är betalat/inkommit.

Klubbens kostnad för Petit-SM 2023 efter avdragna sponsorpengar mm beräknades till 3700kr per deltagande hund.

 1. Utställningskommittén

Inget att rapportera.

 1. Jaktkommittén

Förslag att arrangera Petit-SM 2024 på Gotland har kommit där fem domare som sedan tidigare dömt petit samt att provmarker, vägvisare och vägvakter är fixat.

Det noteras att om Petit-SM 2024 arrangeras på Gotland kommer de sammanlagda priserna öka till drygt 4700kr per deltagande hund, förutsatt att sponsorpengar inkommer. Det noteras även att antalet dagar kommer behöva utökas till minst tre på grund av färjorna.

Det beslutas att de hundar som tas ut till Petit-SM 2024 kommer få vara med och ta ställning kring att arrangera det på Gotland då priser och nedlagd tid per person kommer öka.

 1. Medlems och It-kommittén

Det noteras att Bassebladet har presstopp 15/2.

 1. Övriga frågor

Det beslutades att priser till årets hundar 2023 kommer införskaffas.

Det beslutades att undersöka intresset av specialdesignad familjeplanerare där medlemmarna själva skickar in bilderna för respektive årstid.

Det noteras att årsmöteshandlingarna kommer cirkulera där hela styrelsen vädjas delta inför årsmötet.

 1. Nästa möte

Tisdag den 12 mars kl 19.00 per telefon. Kallelse kommer.

 1. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.