Protokoll nr 1/23

Petitklubben, telefonsammanträde, 2023-01-24 kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun (CvB)
Johan Pettersson (JP)
Bengt Olsson (BO)
Staffan Leijon (SL)
Ola Forsén (OF)
Joakim Svensson (JS)
Christer Berntsson (CB)

Anmäld frånvaro:
Åsa Gunnarsson (ÅG)

 

 1. Mötets öppnande

CvB hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av mötesordförande

       CvB valdes till mötesordförande.

 1. Val av protokollförare

SL valdes till protokollförare.

 1. Val av justeringsman

CB valdes till justeringsman.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg till p.11 om kontroll av drevprovslistor.

 1. Godkännande av föregående protokoll

      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 1. Godkännande av au-beslut

Inga förelåg.

 1. Inkomna och utgående skrivelser

Nya ägare och medlemmar har inkommit. SL meddelade att 857 var medlemmar vid 2022 års utgång.

SL meddelade att vi kontaktat valberedningen 2022-12-16 och informerat om vilka mandatperioder som gäller för envar styrelsemedlem.Valberedningen har avhört sig och meddelat att de kommer att kontakta styrelsemedlemmarna och även kontakta revisorerna för efterhöra om de vill kvarsitta.

SL meddelade att vårt omarbetade förslag till RAS är insänt till CS per 2022-12-27, men att vi ej avhört CS. SL fick i uppdrag att kontakta CS och höra var ärendet ligger i beredningen.

 1. Ekonomi

Ekonomin är fortfarande mkt god.

BO meddelade att vi har haft en bruttoförsäljning från vår Webbshop om ca 24 000 kr på 8 månader.

 1. Utställningskommittén

SL: Utställningen i Märsta 2023-09-03: Bo Paulsson är kontrakterad som exteriördomare, plats Märsta brukshundsklubb.

Utställningen på Stoxa, Märsta 2024-07-21, plats är reserverad via STOKK, domare tas fram gemensamt med SBHS och BANK. SBHS har f.n. uppdraget att hitta domare. Avtal finns mellan SBHS, BANK och PBGV. Signerat originalavtal förvaras hos sekreteraren i PBGV.

SL erinrade om att det är dags att söka sponsorer till utställningarna och övriga kommande engagemang såsom vilt- och drev SM

CvB: meddelade att den digitala trimkursen är planerad till den 26 februari, kostnad för respektive deltagare är 200 kr. för medlem annars 500 kr. Annons föreligger på vår hemsida. Förfrågan om det finns möjligheter att spela in trimkursen har framställts från medlem. CvB skall undersöka frågan och återkomma till styrelsen med svar. Fråga uppkommer härvid om copyright m.m.

 1. Jaktkommittén

CvB berättade att CS givit klubben i uppdrag att bl.a. kontrollera drevprovslistorna. CvB berättade hur det går till i praktiken och hur arbetet genomförs med de olika lokalavdelningarna i SBaK samt erfarenheter härifrån. Arbetet är tidskrävande och kan synas som ett proforma uppdrag.

CvB fick i uppdrag att kontakta ordf. i CS och begära klargörande om på vilket sätt arbetet ska kunna genomföras och därvid förtydligande av dess betydelse. Uppdraget diskuterades varvid det togs följande:

BESLUT:

I det fall att svaret ej för saken framåt eller det ej heller kan förklaras vilken betydelse arbetet har, skall CVB begära sitt och klubbens entledigande från uppdraget med omedelbar verkan.

 1. Medlems och It-kommittén

Inget att rapportera.

 1. Övriga frågor

Vem gör vad inför årsmötet:

SL fick i uppdrag att utarbeta verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan 2023 samt därefter sända dessa på remiss till övriga styrelsemedlemmar för ev. kompletteringar.

BO fick i uppdrag att ta fram bokslut 2022 och budget 2023 och därefter som ovan sända på remiss.

Trimkurs: se ovan p.10

Bassetbladet: CvB meddelade att material finns.

Webbshopen: se ovan p.9. CvB fick i uppdrag att kontakta en leverantör och få förtydligande av dennes produkter och kostnader. Uppdraget gavs i anledning av ev. nya produkter i shopen.

Det konstaterades att vi ej har några sponsoravtal, utan alla uppmanades att försöka hitta sponsorer.

 

Nästa möten

 28 februari kl. 19.00.

4 april kl. 19.00.

Kallelse kommer

14 april styrelsen träffas på Vätterleden inför årsmötet.

Årsmöte 15 april kl 10.00 Motell Vätterleden.

 

 1. Mötet avslutas

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.