Protokoll nr.2/22 vid extra styrelsemöte med anledning av kassören, tillika firmatecknaren, Anneli Friberg Svenningssons sjukdom

 

Petitklubben, telefonsammanträde, 2022-02-01, kl. 19.00.

 

Närvarande:

Cecilia von Braun

Åsa Gunnarsson

Johan Pettersson

Bengt Olsson

Staffan Leijon

Ola Forsén

Det antecknades att:

Christer Berntson vid mötets tidpunkt besöker Lars Friberg för erhållande av material som Annelie har.

 

Anmäld frånvaro

John Källberg

Anneli Friberg Svenningsson

 

  1. Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

  1. Val av mötesordförande

              Cecilia valdes till mötesordförande.

 

  1. Val av protokollförare

Åsa valdes till protokollförare.

 

  1. Val av justeringsman

 Johan valdes till justeringsman.

 

  1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes som med kort varsel utsänds av ordförande Cecilia von Braun, på grund av Annelies hälsotillstånd.

 

  1. Omfördelning av arbetsuppgifter

På grund av Annelies sjukdom fördelas hennes arbetsuppgifter enligt         följande:

 

A: Bengt Olsson pnr xxxxxx-xxxx valdes till kassör och tillika ensam firmatecknare, Cecilia von Braun kvarstår såsom ensam firmatecknare.

Det beslöts enhälligt att p.6A skulle vara omedelbart justerad.

 

B: Fördelning av arbetsuppgifter omfördelas enligt följande:

*Tio i topp-listor för årets viltspårhund sköts av Christer Berntsson

Dito drevprov sköts av Cecilia von Braun, samt utställning Annika Lövgren.

*Cecilia fick i uppdrag att kontakta Annika Löfgren för att få hjälp med nya champions-uppdateringar.

*Ola och Bengt skall erhålla tillgång till medlemslistorna.

*Ola stämmer av så de fem bästa medlemmarna av de på tio-i-topp-listorna kallas till resp SM hösten -22

*Christer utses tillsvidare som materialförvaltare och skall sända bokföringsmaterial till Bengt. Materialet diskuteras vid nästa styrelsemöte och ev fördelas i samband med årsmötet.

*Cecilia önskar nya medlemmar välkomna enligt tidigare rutin.

*Cecilia begär hjälp hos Annika Löfgren med uppdatering hanhundslistan.

*Webbshopen sköts av Johan och Åsa. Cecilia tar fram beställningsformulär

*Avelsfrågor besvaras av Johan som tar kontakt med ett flertal uppfödare vid varje inkommen fråga.

*Cecilia sköter fortsättningsvis uppdateringar av hemsidan ensam och hälsar gärna någon annan av styrelsemedlemmarna välkommen som admin.

 

 

  1. Nästa möte

Telefonmöte tisdagen den 22/2, kl. 19.00.

 

  1. Mötet avslutas

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.