Årsmöte i Petit Basset Griffon Vendéen Klubben 2023-04-15 på Motell Vätterleden.

Ordförande Cecilia von Braun hälsade mötesdeltagarna välkomna.

 1. Röstlängden justerades, närvarande 13 st. samtliga med rösträtt.
 2. Till mötesordförande valdes Bo Ehlin.
 3. Till mötessekreterare utsågs Staffan Leijon
 4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ola Forsén och Joakim Svensson.
 5. Det konstaterades att endast medlemmar ägde yttra sig. Endast medlemmar var närvarande.
 6. Det konstaterades att mötet var i behörig ordning utlyst. Det konstaterades att mötet var i behörig ordning utlyst annonserat på hemsidan och på Facebook inom stadgad tid samt infört på SBaK:s kalendarium
 7. Dagordningen fastställdes.
 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning redovisades, arbetet med avelsfrågor redovisades och revisorernas berättelse redovisades.
 9. Balans och resultaträkningen godkändes och det beslutades att resultatet skulle överföras i ny räkning.
 10. Det antecknades att det ej förelåg några uppdrag till styrelsen sedan föregående årsmöte.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 12. A) Styrelsen förslag till verksamhetsplan redovisades och godkändes.
 13. B) Medlemsavgiften beslutades oförändrad till 175 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem.
 14. C) Styrelsens förslag till rambudget godkändes
 15. Till ordförande valdes Cecilia von Braun på ett (1) år

Som ordinarie ledamöter sedan 2022 sitter Christer Berntsson, Bengt Olsson och Ola Forsén  med ett (1) år kvar.

Omval av Åsa Gunnarsson på två (2) år.

Suppleanter: Joakim Svensson har ett (1) år kvar och Johan Pettersson omvaldes på två (2) år, att tjänstgöra i nämnd ordning.

Det konstaterades att en styrelsemedlem avgått och ersättare ej funnen, varför ev. en adjungerad medlem kan behöva sökas. Årsmötet uppdrog till styrelsen att konstituera sig och om nödvändigt härefter lösa problemet.

 

 1. Till revisorer valdes Carina Veen Huis och Staffan Corneliussson. Till revisorssuppleant valdes Niklas Dahlström.
 2. Till valberedning valdes Eva Ekelund och Jimmy Öhrström. Med Eva som sammankallande.
 3. Det uppdrogs till styrelsen och valberedningen att titta och försöka finna suppleant till valberedningen.
 4. Det beslutades att punkterna 13-15 skulle vara omedelbart justerade.
 5. Det förelåg ej några motioner.
 6. Det förelåg ej övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet eller anmälts till styrelsen.
 7. Mötet avslutades och dess ordförande avtackades.