Årsmöte 2024-03-24 Motell Vätterleden

Mötets öppnande

 • 1 Justering av röstlängden

13 röstlängder noterades

 • 2Val av ordförandeför mötet

Jonas Ekeroth valdes till mötesordförande

 • 3 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet

Johan Nilsson valdes till protokollförare

 • 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

      De valda justerarna är dessutom rösträknare.

Christer Berntsson och Ola Forsén valdes till justerare och rösträknare.

 • 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

En icke medlem som får närvaro och yttranderätt

 • 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet anser att mötet blivit stadgeenligt utlyst

 • 7 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med ändring att punk 8 delas upp i a och b samt tillägg under punkt 18

 • 8 a) Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning 

Verksamhetsberättelsen med balans- och resultaträkningen godkändes utan tillägg eller frågor

 1. b) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp utan tillkommande frågor

 • 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa

uppkommen vinst eller förlust   

                 Balans- och resultaträkningen godkändes utan tillägg eller ändringar

 • 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen

Inget att rapportera

 • 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att styrelsen har ansvarsfrihet

 • 12 A. Beslut om styrelsens förslag om verksamhetsplan

Verksamhetsplanen godkändes utan tillägg

 1. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Oförändrad jämtemot 2023

 1. Beslut om styrelsens förslag om rambudget

Årsmötet godkände styrelsens rambudget utan tillägg eller justeringar

 • 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningen föreslår omval på Cecilia von Braun som ordf. samt Ola Forsén, Christer Berntsson och Bengt Olsson som ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår även fyllnadsval på Johan Nilsson som ordinarie ledamot.

Samt Johan Pettersson och Joakim Svensson som suppleanter

 • 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Årsmötet beslutar att välja Jonas Ekeroth och Håkan Löf som revisorer samt Jonas Alvarsson till revisorssuppleant. Jonas Ekeroth deltog inte i beslutet.

 • 15 Val av valberedning

Årsmötet valde Anette Berntsson och Eva Ekelund, sammankallande.

 • 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 • 17 Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit

 • 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller anmälts till Styrelsen.

Cecilia von Braun redovisar kring platsval Kosta/Gotland för SM då föregående röstning slutat 7–7. Årsmötets röstning slutade 9 st för Kosta, 1 st för Gotland och 2 st lade ner sin röst. Därav fastslås att SM 2024 kommer hållas i Kosta.

 • 19 Mötets avslutande

Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse

 

Prisutdelning:

Årets Utställningshund: Around Keeping in Touch

Årets Viltspårhund: Orrigården Selma

Årets Drevprovshund: Mörka Skogs Donna Quarnström

Årets Petit: Ustorpabyns Queen of Tångerda